Referat fra Generalforsamling 2016

Referat fra Generalforsamling 2016

Sidst opdateret 1743 dage siden af Birger Bull Schmidt

     

           Referat fra Generalforsamling d.12.3.2016

 

 

Tilstede :   Hugo, Klaus, Sonja, Bodil, Peter, Kirsten, Signe, Jeppe, Kristian, Lone, Lotte M, Herluf,                 Karen Margrete, Jørgen, Bjarne, Lise, Majken, Flemming, Jytte, Kurt (39), Mette, Clas, Merete,    Kurt(56), Anette, Bente, Allan, Linda, Lotte L, Poul Erik, Birger og Charlotte.

 

Flemming blev valgt til ordstyrer

 

Formandens beretning:

Siden sidste generalforsamling er der nu kommet ny forsikring som er en erhvervs forsikring. Pkt. om aktionærer i huset har vi ikke kunne finde noget konkret om og vil derfor efterlyse i avisen, så vi er juridisk dækket ind.

Vi startede med at ville lægge fliser foran huset og det udviklede sig til jordkøb og jordomlægning, nedgravning af vandrør, afløbsrør og tank samt renovering af køkken og container. Kommunen har bevilget os 30.000 kr til hjælp.

Vi har søgt dispensation til at etablere af nedsivningsanlæg. Vandværket vil ha’ 20.000kr for tilslutning og det blev foreslået at vi alle møder op til vandværkets generalforsamling og dér bede om nedslag i prisen.

Merete foreslog beplantning ved container hvilket der var enighed om.

Det har været mange og gode arrangementer i løbet af året men desværre har klassisk koncert måtte aflyses 2 gange.

Der har været mange udlejninger og nu også i vintermånederne så vi ligger i forhandlinger om en pilleovn.

Merete spurgte til jorden bag huset og her vil der blive planeret og sået græs.

Birger foreslog nummerering af generalforsamlingerne og da det må formodes at der i 1893 var en stiftende generalforsamling er dette nr. 124..

Der blev givet stor ros til al det store arbejde.

 

Lones regnskabsfremlæggelse :

Driftresultat på over 5.000 kr til trods for at vi har brugt 56.000 kr.

Aflyste koncerter står som underskud men det er bl.a. vine til musikerne som ligger og venter på en ny koncert.

Vi har fået pengegaver fra Rotary klub samt Allan og Linda og så får vi løbende beløb fra lokalnet i Euronics.

Ros til regnskabet

Flemming foreslog en økonomiansvarlig til hvert arrangement for at lette regnskabet. Det vil blive kompliceret da vi køber ind når der er tilbud (bla derfor det gode regnskab)

 

3 bestyrelsesmedlemmer på valg – Lise, Clas og Charlotte.  Alle genvalgt.

Mette Nielsen valgt til suppleant i stedet for Grethe

Flemming blev genvalgt til bilagskontrollant.

 

Birger fremlagde vedtægtsændringer:

 

  • 4 afsnit 1 d ændres til : Valg af 4/3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 bilagskontrollant.

 

  • 6 bestyrelse – ændres til : foreningens virksomhed varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter

 

  • 7 ændres til at være § 9

 

Der oprettes 2 nye :  § 7 forpligtigelse, prokura og hæftelse

 

Foreningen tegnes i det daglige af formand og kasserer. Ved større sager kræves en enig bestyrelse.

 

En evt. gældssætning af foreningens aktiver kan kun gøres efter at det har været fremlagt på en generalforsamling og vedtaget med mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter og senest 6 uger efter første møde, her kræves der kun simpelt flertal af de fremmødte.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

  • 8 Vedtægtsændringer :

 

Ændring af nærværende vedtægter kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter og senest 6 uger efter første møde. Her kræves der kun simpelt flertal af de fremmødte.

 

Alle ændringer blev vedtaget.

 

Mere snak om evt. Aktionærer. Generalforsamlingen besluttede at efterlyse i statstidende og derefter evt. slette det fra vedtægterne ved næste generalforsamling.

 

Snak om det årlige beløb til ’Bruuns’ejendom. Anette havde 3 forslag : enten får vi boet til at frafalde eller vi sætter det med i statstidende eller også betaler vi dem 500 kr og har så betalt for de næste 100 år.  Bestyrelsen har ikke kunne finde noget konkret om sagen men Birger har god kontakt med boet og der arbejdes videre på det.

 

Lone gennemgik budgettet.

 

Budgettet blev vedtaget.

 

Eventuelt :

 

Allan snakkede om en kurvemager der ville udstille i Mødestedet. Charlotte anbefalede ham at kontakte bestyrelsen og den ansvarshavende for disse arrangementer.

 

Der blev givet stor ros til bestyrelsen for det store arbejde.

 

Referant Charlotte