Vedtægter vedtaget på generalforsamling 2016

               Mødestedets vedtægter

 • 1.Navn

Foreningens navn er Hallebyore Mødested og foreningens adresse er den til enhver tid værende formands.

 • 2.Formål

Foreningens formål er, at videreføre de gamle traditioner, der ligger til grund for opførelsen af Hallebyore Mødested, d.v.s. bevare og udbygge sammenholdet
og de personlige relationer mellem beboerne i landsbysamfundet i nutidens Danmark. Foreningens fysiske rammer er Mødestedet, hvor der kan afholdes møder, aktiviteter og fester inden for foreningens rammer – eller udlejes til foreningens medlemmer.

 • 3.Medlem af foreningen

Som medlem af foreningen, kan optages alle beboere, der er interesseret i at støtte lokalsamfundet i Hallebyore. Et medlemskab omfatter en husstand.

 • 4.Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Afs. 1. Ordinær generalforsamling

- Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Indkaldelse sker til alle pr. mail ud fra den aktuelle mail-listen og ved skilteopslag, senest 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

- Standarddagsorden skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. b. Formandens beretning.
 3. c. Fremlæggelse af regnskab.                                      
 4. d. Valg af 4 / 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
 5. e. Valg af 1 revisor / bilagskontrollant.                      
 6. f. Forslag til behandling.                                             
 7. g. Forslag til budget / kontingent.                              
 8. h. Eventuelt.                                                                                                                                                               Alle valg gælder for to år.                                                                                                                                             Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, hvor hver husstand har 2 stemmer. Valg til bestyrelsen skal foretages skriftligt, såfremt et medlem kræver dette.                                                                       Ved evt. stemmelighed bortfalder et forslag.                                                                                                     Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge forud for generalforsamlingens afholdelse.

Afs. 2. Ekstraordinær generalforsamling                                                                                                          -Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.                                                          - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev til medlemmerne senest 14 dage forud for afholdelsen.                                                                                                                                                                           - På en ekstraordinær generalforsamling, kan kun behandles / vedtages det / de punkter, der fremgår af indkaldelsen.                                                                                                                                                                            - Såfremt 25 % medlemmer / husstande i fællesskab stiller krav om en ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde hertil jf. ovenstående.

 • 5. Økonomi

Afs. 1. Foreningens aktiver

- Foreningens aktiver omfatter Mødestedet og den – jfr. regnskabet – værende likvide beholdning.

Afs. 2. Regnskab

- Regnskabsåret følger kalenderåret.                                                                                                                                     - Regnskabet skal revideres senest ved udgangen af januar i efterfølgende år.                                                                  - Det reviderede regnskab skal som minimum indeholde oplysninger om indtægter / udgifter, fordelt på nøgleområderne: kontingent, drift af  Mødestedet, udlejning, aktiviteter og administration, samt en opgørelse over aktiver og passiver.     - Godkendelse af regnskab sker på førstkommende generalforsamling og sendes til Kalundborg kommune umiddelbart efter sammen med aktivitetsplan for det kommende år

Afs. 3. Revision

- Den årlige revision / bilagskontrol skal omfatte en kontrol af alle bilag, kontoudtog og optælling af evt. kontantbeholdning                                                                                                                                                                - Revisorerne / bilagskontrollanterne kan gennemføre uanmeldt revision / bilagskontrol.

Afs. 4. Forsikring

- Mødestedet skal være forsikret med en generel grundejerforsikring i et godkendt forsikringsselskab.

 • 6.Bestyrelse

Foreningens virksomhed varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.

afs. 1. Konstituering

- Formand / afgående formand har ansvar for, at der snarest efter generalforsamlingen indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde, hvor posterne som formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer fordeles.    - Posterne som formand og kasserer skal være fordelt på to personer.

Afs. 2. Bestyrelsesmøder

- Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. På bestyrelsesmødet skal referat fra seneste forudgående bestyrelsesmøde godkendes og kassereren skal orientere om den aktuelle økonomiske status og medlemsopgørelse.

Afs. 3. Arkivalier

- Bestyrelsen skal løbende aflevere foreningens arkivalier til Høng Lokalhistoriske Forening med henblik på at bevare historien for eftertiden.                                                                                                                                                         - Arkivalier om fatter som minimum protokol, regnskab og dokumenter / billeder af væsentlig betydning. I tvivlstilfælde overlades evt. sortering til Lokalhistorisk Forening.

 • 7. Forpligtelse, prokura og hæftelse

 Foreningen tegnes i det daglige af formand og kasserer .

Ved større sager kræves en enig bestyrelsen.

En evt. gældsætning af foreningens aktiver kan kun gøres efter at det har været forelagt og vedtaget på en generalforsamling med mindst at 2/3 dele af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter og senest 6 uger efter første møde. Hvor der kun kræves med simpelt flertal af de fremmødte medlemmer/husstande.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 • 8. Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 dele af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter og senest 6 uger efter første møde. Hvor der kun kræves simpelt flertal af de fremmødte medlemmer/husstande.

 • 9.Nedlæggelse af foreningen

Afs. 1. Nedlæggelse

- Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, når en af nedennævnte to betingelser er opfyldt:

 1. På en ordinær generalforsamling, hvor der på den udsendte dagsorden, er et punkt om nedlæggelse – og at et kvalificeret flertal ( 75 % ) af foreningens medlemmer / husstande på generalforsamlingen vedtager dette.

Eller:

 1. På en ordinær generalforsamling, hvor der på den udsendte dagsorden er et punkt om nedlæggelse – og at et almindeligt flertal (over 50 %) af de fremmødte medlemmer / husstande på generalforsamlingen vedtager dette, samt at nedlæggelsen bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal (over 50 %) af de fremmødte medlemmer / husstande.

Afs. 2. Foreningens formue

- Foreningens evt. formue skal ved nedlæggelse
tilfalde de arvinger efter aktionærerne jævnfør
tingbogsoplysninger.

- Såfremt der ikke er - eller kan opspores –
arvinger, skal den evt. formue tilfalde Kræftens
Bekæmpelse.

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling 2016