Hallebyore historie

Hallebyore historie

Sidst opdateret 2850 dage siden af Flemming Bjerke

Åmosen - et kulturhistorisk skattekammer

Kilde: Kalundborg og omegnsmuseum

Åmosen har i en årrække haft Kalundborg Museums interesse, idet museet har været vært for forskellige forskningsprojekter både om arkæologien og om emner indenfor nyere tids kulturhistorie. En del af materialet er allerede nyttegjort i bøger, pjecer og udstillinger, og andet vil forhåbentlig blive udgivet indenfor en årrække.

Synlige tegn i landskabet i dag 
Hvis man kører en tur gennem Hallebyore, langs med mosen, kan man se en række mindre lodder adskilt af små jordvolde med blandt andet pil og birk der vokser vildt. Jordstykkerne er meget flade og skærer sig igennem landskabet omtrent en meter lavere end de adskillende volde. Dette er levn fra udnyttelsen af mosetørvene i området. Når man går en tur i mosen, kan man også se nogle vandhuller/mosestykker, der er meget firkantede, hvilket også kan være et tegn på en tørvegravning. På detailkort vises tørvegrave ofte som kantede S-er. Tørvegravene kan være dybe, og arbejdet i disse har ikke været ufarligt. 
Mange af mosestykkerne er blevet drænet og afvandet, så jorden i dag kan dyrkes intensivt. Tidligere var der enge, hvor man høstede hø i juni og så gravede tørv i juli og indtil kornhøsten. Karoline Graves skrev om dagliglivet fra anden halvdel af 1800-tallet ved Hallebye Å og netop mosen ved tiden for høslettet beskriver hun malende.

Undersøgelse af Åmosen løber året ud (2007). Vi er meget interesserede i at høre fra folk, der har informationer om arbejdet i mosen. Ikke bare selve tørvegravningen, men også alle de forhold der omgav tørveproduktionen, såsom dagliglivet for de involverede har projektets interesse. 
Alle informationer vil være brikker i det puslespil, der udgør den samlede viden om Åmosen. Vi vil også meget gerne høre fra personer, der har fotografier, film eller genstande fra og om mosen. Der vil blive lavet mindst én udstilling i det kommende år på baggrund af undersøgelsen.


Tekst: Anne-Mette Marchen Andersen, Kalundborg Museum

image
 
 
Karoline Graves

"Naar den sidste Vogn eller den sidste Trop var draget fra Mosen, og mit Hjem atter henlaa i den sædvanlige Stilhed, hvor var det da et betagende smukt Syn, naar vi i Skumringen sad udenfor Huset og lod Blikket vandre ud over denne Mosestrækning med de mange Stakke, hvor efterhaanden Mosekonens Bryg bredte sig som et blødt, hvidt Tæppe, til at begynde med ikke tykkere, end at Toppene af Høstakkene ragede ovenover." 

Karoline Graves. Ved Hallebye Å. 1921. s. 32

image
 
 

Naturværdier

Uddrag fra Miljøministeriets vand- og naturområde:

Vigtigste naturværdier 
Området omkring Tissø, Åmose og Hallenslev Mose er udpeget for at beskytte rastende og ynglende fugle bl. a. rørdrum, rørhøg, dværgterne samt pibesvane og sangsvane.

Åmosen, Tissø, Halleby Å og Flasken er også udpeget for at beskytte levesteder for den lille fisk pigsmerling, stor vandsalamander og odder.

Hertil rummer området en lang række forskellige naturtyper spændende fra bøgeskove over klitter, åer og søer til forskellige typer af overdrev.