Vedtægter

Vedtægter

Sidst opdateret 2851 dage siden af Overgedebukkebenskrigskommandersergant

§ 1.Navn

         Foreningens navn er Hallebyore Mødested

         Foreningens adresse er den til enhver tid værende 
         formands.

 

§ 2.Formål

         Foreningens formål er, at videreføre de gamle traditioner,
         der ligger´til grund for opførelsen af 
Hallebyore
         Mødested
, d.v.s. bevare og udbygge sammenholdet
         og de personlige relationer 
mellem beboerne i landsby-
         samfundet i nutidens Danmark.

         Foreningens fysiske rammer er Mødestedet, hvor der
         kan afholdes møder, aktiviteter og fester
 
 
       inden for foreningens rammer – eller udlejes til    
         foreningens medlemmer.

 

§ 3.Medlem af foreningen

         Som medlem af foreningen, kan optages alle beboere, der
         er interesseret i at støtte lokalsamfundet i Hallebyore.

         Et medlemskab omfatter en husstand.

 

§ 4.Generalforsamling

         Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

1.       Ordinær generalforsamling

       Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned.

       Der indkaldes til ordinær generalforsamling ved 
brev til medlemmerne senest 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

       Standarddagsorden skal indeholde:

a.        Valg af dirigent.

b.       Formandens beretning.

c.        Fremlæggelse af regnskab.

d.       Valg af 4 / 3 bestyrelsesmedlemmer.

e.        Valg af 1 revisor / bilagskontrollant.

f.         Forslag til behandling.

g.        Forslag til budget / kontingent.

h.        Eventuelt.

       Alle valg gælder for to år.

       Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, hvor hver husstand har 2 stemmer. Valg til bestyrelsen skal foretages skriftligt, såfremt et medlem kræver dette.

       Ved evt. stemmelighed bortfalder et forslag.

       Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge forud for  generalforsamlingens afholdelse.

2.       Ekstraordinær generalforsamling

       Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

      Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev til medlemmerne senest 14 dage forud for afholdelsen.

       På en ekstraordinær generalforsamling, kan kun behandles / vedtages det / de punkter, der fremgår af indkaldelsen.

       Såfremt 25 % medlemmer / husstande i fællesskab stiller krav om en ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde hertil jf. ovenstående.

 

 

§ 5.      Økonomi

1.       Foreningens aktiver

        Foreningens aktiver omfatter Mødestedet og
 den – jfr. regnskabet – værende likvide
 beholdning.

         2.   Regnskab

-          Regnskabsåret følger kalenderåret.

-          Regnskabet skal revideres senest ved
 udgangen af januar i efterfølgende år.

-          Det reviderede regnskab skal som minimum 
 indeholde oplysninger om indtægter / udgifter,
 fordelt på nøgleområderne: kontingent, drift af 
 Mødestedet
, udlejning, aktiviteter og
 administration, samt en opgørelse over aktiver
 og passiver.

3.       Revision

       Den årlige revision / bilagskontrol skal omfatte en kontrol af alle bilag, kontoudtog og optælling af evt. kontantbeholdning

       Revisorerne / bilagskontrollanterne kan gennemføre uanmeldt revision / bilagskontrol.

4.       Forsikring

       Mødestedet skal være forsikret med en generel grundejerforsikring i et godkendt forsikringsselskab.

 

§ 6.Bestyrelse

         Foreningens virksomhed varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer

1.       Konstituering

      Formand / afgående formand har ansvar for, at
der snarest efter generalforsamlingen indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde, hvor posterne som formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer fordeles.

      Posterne som formand og kasserer skal være fordelt på to personer.

2.       Bestyrelsesmøder

        Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

        På bestyrelsesmødet skal referat fra seneste 
 forudgående bestyrelsesmøde godkendes og 
 kassereren skal orientere om den aktuelle
 økonomiske status og medlemsopgørelse.

3.       Arkivalier

      Bestyrelsen skal løbende aflevere foreningens arkivalier til Høng Lokalhistoriske Forening med henblik på at bevare historien for eftertiden.

      Arkivalier om fatter som minimum protokol, regnskab og dokumenter / billeder af væsentlig betydning. I tvivlstilfælde overlades evt. sortering til Lokalhistorisk Forening.

 

§ 7.Nedlæggelse af foreningen

1.       Nedlæggelse

       Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, når en af nedennævnte to betingelser er opfyldt:

a.      På en ordinær generalforsamling, hvor der på den udsendte dagsorden, er et punkt om nedlæggelse – og at et kvalificeret flertal ( 75 % ) af foreningens medlemmer / husstande på generalforsamlingen vedtager dette.

Eller:

b.     På en ordinær generalforsamling, hvor der på den udsendte dagsorden er et punkt om nedlæggelse – og at et almindeligt flertal (over 50 %) af de fremmødte medlemmer / husstande på generalforsamlingen vedtager dette, samt at nedlæggelsen bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal (over 50 %) af de fremmødet medlemmer / husstande.

2.       Foreningens formue

-          Foreningens evt. formue skal ved nedlæggelse
 tilfalde de arvinger efter aktionærerne jævnfør
 tingbogsoplysninger.

-          Såfremt der ikke er  - eller kan opspores –
 arvinger, skal den evt. formue tilfalde Kræftens
 Bekæmpelse.

 

 

 

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling